Friday, 18 December 2015

ENDOSPORES / ENDOSPORY

(Zjedź w dół do polskiej wersji)


ENDOSPORES

Opening: Saturday, December 19, 2 pm
Duration: December 20, 2015–January 31, 2016
Curators: Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk
Coordination: Renata Zawartka


Featured artists: Mikołaj Długosz, Wojciech Gilewicz, Justyna Gruszczyk, Jan Hoeft, Kornel Janczy, Maciej Kurak, Mariusz Libel, Little Warsaw, Wojciech Puś, Rafani, Urszula Tarasiewicz, Roland Wirtz, Zorka Wollny, Jakub Woynarowski, Piotr Wysocki, Young-Hae Chang Heavy Industries
Overly transient and too demanding in terms of conditions for functioning. Susceptible to changes in surroundings. Reactive to established relations or deprived of proper form upon performance of planned actions. Works held in the Bunkier Sztuki Collection are comparable to endospores in that they are more of living organisms than physically and substantially structured artistic objects.

An endospore is a bacterial cyst, or a kind of spore produced by, among other things, fungi and algae. Both these interpretations prove relevant to works of art. Endospores thereof are a vegetative form as well as stage of and way to maintain the life cycle. They are, as is the case for living creatures, not quite justly treated as far-from-ideal substitutes of original entities. Resulting from organic structure of works, they make a natural answer to volatility of external conditions. And although it is to them that reactive beings owe survival, evolution and expansion to new territories, they usually remain unrecognised and underexposed.

The array of pieces on show, entirely held in the Bunkier Sztuki Collection, amalgamates precisely those aspects of artworks that are unapparent from unaccompanied presentation. The “Endospores” exhibition also displays circumstances, mediations and tangible means behind creating the works and making them an object of collecting. A variety of clues gradually unfolds along the narrative path. Impermanence and momentariness of artistic events have been employed as the starting point. Forms of their materialisation—performance acts, visual shows, concerts, interactions—as well as various ways of recording them are successively revealed. Next stop: processual development of artworks, allowing to take a closer and longer look at pieces that change form in time and space. Then, artistic projects whose material versions are eventually in multiplicate, which permits to present their constituents in ambiguous and formally diverse combinations. Finally, more or less explicit complementary materials, determined by past or determining future realisations; in other words, tangible record of works that function as authors’ artistic instructions or documentation. This accumulation of material and tangible perversely accentuates different sides of dematerialisation, which has lately been the focus of Collection growth activities. Manifesting the fundamental aspect of creative projects most recently undertaken by Bunkier Sztuki also gives the opportunity to investigate the system of relations they encourage in an art institution. It lets viewers examine the usually unnoticeable work all undertakings imply or involve, and study—again—the accumulating material evidence of pursuance and experiences shared by artists, audiences and the Gallery itself.

Expressing meanings and contexts of dematerialisation using the metaphorical concept of endospore turns attention to new forms of artworks: ones that do not necessarily have to come into physical existence. Some of these last only as ideas: germinal yet of importance not lesser than that of their tangible realisation – perhaps even greater, since reception of such endospores depends on sensibility to physical or formal potentiality, and on attentiveness indispensable to penetrating the proposed narrative paths.


(PL)
ENDOSPORY

Wernisaż: 19.12.2015 (sobota), godz. 14
Czas trwania: 20.12.2015–31.01.2016
Kuratorki: Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk
Koordynacja: Renata Zawartka


Artyści: Mikołaj Długosz, Wojciech Gilewicz, Justyna Gruszczyk, Jan Hoeft, Kornel Janczy, Maciej Kurak, Mariusz Libel, Little Warsaw, Wojciech Puś, Rafani, Urszula Tarasiewicz, Roland Wirtz, Zorka Wollny, Jakub Woynarowski, Piotr Wysocki, Young-Hae Chang Heavy Industries.
Zbyt przejściowe i wymagające pod względem warunków funkcjonowania. Podatne na zmiany w zastanym środowisku. Czynnie reagujące na nawiązywane relacje lub tracące właściwą formę wraz z dokonaniem się programowego działania. Dzieła z Kolekcji Bunkra Sztuki przyrównać można do endospor, bardziej bowiem przypominają żywe organizmy aniżeli obiekty o solidnej, materialnej konstrukcji.

Endospora to przetrwalnik bakterii albo rodzaj zarodnika wytwarzany między innymi przez grzyby i glony. W odniesieniu do dzieł sztuki sprawdzają się oba te znaczenia. Endospory dzieł sztuki stanowią zarazem formę wegetatywną oraz etap i sposób podtrzymania cyklu życiowego. Podobnie jak w przypadku istot żywych, nieco niesprawiedliwie traktowane są jako daleki od ideału substytut pierwowzoru. Wynikając z organicznej struktury dzieła, stanowią naturalną odpowiedź na płynność zewnętrznych warunków. Reaktywnym bytom umożliwiają przetrwanie, ewolucję i ekspansję na nowe terytoria, niemniej rzadko są dostrzegane i eksponowane.

Wybór prac z Kolekcji Bunkra Sztuki kumuluje właśnie te przejawy dzieł sztuki, które pozostają niewidoczne w indywidualnych sposobach ich prezentacji. Wystawa „Endospory” zdradza również zaplecze okoliczności, mediacji oraz materialnych środków, jakie doprowadziły do ich powstania i uczynienia przedmiotem kolekcjonerskim. Ścieżka narracji odsłania stopniowo kolejne wątki. Punkt wyjścia stanowią nietrwałość i momentalność artystycznych wydarzeń. Ujawnione zostają formy ich materializacji – performanse, spektakle wizualne, koncerty, interakcje – oraz różnorodne metody ich utrwalania. Kolejnym przystankiem jest procesualny rozwój dzieł sztuki, pozwalający przyjrzeć się z bliska pracom o płynnej, zmiennej w czasie i przestrzeni formie. Następny krok to projekty artystyczne, których materialne wersje ulegają zwielokrotnieniu, co w konsekwencji umożliwia prezentowanie współtworzących je elementów w niejednoznacznych i formalnie zróżnicowanych kombinacjach. Ostatnim etapem są mniej lub bardziej jawne materiały towarzyszące, determinowane przez minione i determinujące przyszłe artystyczne realizacje – innymi słowy, materialny zapis prac funkcjonujących jako przygotowane przez twórców dokumentacje bądź instrukcje artystyczne. To nagromadzenie materiałów przewrotnie akcentuje różne strony pojęcia dematerializacji, wokół którego koncentruje się w ostatnim czasie program rozwoju Kolekcji. Manifestacyjne ujawnienie zagadnienia stojącego u podstaw najnowszych projektów realizowanych dla Galerii stanowi również okazję, żeby zgłębić sieć relacji, w jaką wchodzą one w instytucji sztuki. Pozwala prześledzić pracę, jakiej są przyczyną i udziałem, oraz – ponownie – przyjrzeć się materialnym dowodom gromadzącym się w związku z prowadzonymi działaniami i doświadczeniami zachodzącymi pomiędzy twórcami, odbiorcami sztuki i samą Galerią.

Znaczenia i konteksty dematerializacji ujęte metaforą endospory zwracają uwagę na formy dzieł sztuki, które nie muszą ziścić się w rzeczywistym świecie. Niekiedy trwają jedynie jako konceptualny zalążek, równie ważny jak faza jego fizycznego zaistnienia – o ile nie od niej istotniejszy. Recepcja endospory zależy bowiem od wrażliwości na potencjalność materialnej formy, uważności niezbędnej do przeniknięcia zaproponowanych ścieżek narracji.

Wednesday, 14 October 2015

Last day of 'Keep Both Feet on the Ground' exhibition in Tarnów / Ostatni dzień "Mocnego stąpania po ziemi" w Tarnowie

[Zjedź w dół do wersji polskiej]

Today is the last day to see the 'Keep Both Feet on the Ground' exhibition in Tarnów. I am showing a conceptual work ACAPULCO:


'Acapulco' consists on aromatising with coconut fragrance and sweetening large amount of snow. The snow has to be perfectly clean. The best place for the project is a public place connected with relaxation – public garden or children's playground.
The project is a cunning realisation of the dream of escape to hot, exotic places in the middle of winter. In spite of contrast of cold and hot, we can recognize it as something well known – coconut ice cream.
[PL]
Dziś ostatni dzień "Mocnego stąpania po ziemi' w BWA w Tarnowie, gdzie pokazuję konceptualną pracę "Acapulco" (na zdjęciu powyżej).                                                                                                      


Wednesday, 9 September 2015

GARDEN at New Voices of Ireland

New Voices of Ireland
Beyond the Obvious, Beyond the Familiar –
from producing things to nurturing the social capital


September 10 – 22
Open Monday to Friday from 10am – 4pm
Dublin Institute of Design, 45 Kildare Street, Dublin 2

Opening night reception, Thursday 10 September at 6pm
Culture Night celebrations with live performances, Friday 18 September from 5pm – 11pm

Artists:
Sarah Bracken, Chelsea Canavan, Diarmuid Corkery, Rachel Ní Chuinn | La Cosa Preziosa, Michael Geddis, Amanda Jane Graham, Justyna Gruszczyk, Leanne McLaughlin, Vukasin Nedeljkovic, Dr. Katherine Nolan, Dorone Paris, Kasia Zimnoch and Paweł Kleszczewski

Curated by Monika Sapielak, Centre for Creative PracticesI will show a special olfactory composition 'Garden'.

'Garden' is based on the knowledge of scents given off by saints. This fragrance will be spread throughout the gallery space, otherwise empty. In this way, an alternative, contemplative space will be born. Through my project, I would like to propose a different space for contemplation. A visually pure place with not too many visitors. A place that knows beauty – the beauty of scent, which by definition should be heavenly. A place in which everyone can stay and let the perfume penetrate them, just as the scent of an Old Testament temple penetrated its visitors.
Cooperation: Piotr Kempski, parfumeur

'Garden' is a part of the cycle 'Prelude'.More info about NEW VOICES OF IRELAND

(PL)
Trzecia odsłona projektu New Voices of Ireland: Beyond the Obvious, Beyond the Familiar – from producing things to nurturing the social capital otworzy się jutro, 10 września, o godzinie osiemnastej w Dublin Institute of Design, na Kildare Street w Dublinie.

Czas trwania: 10 – 22 września
Otwarte od poniedziałku do piątku od 10 do 16.
Dublin Institute of Design, 45 Kildare Street, Dublin 2

Podczas Culture Night, w piątek 18 września, od 17 do 23, będą prezentowane performance.

Artyści:
Sarah Bracken, Chelsea Canavan, Diarmuid Corkery, Rachel Ní Chuinn | La Cosa Preziosa, Michael Geddis, Amanda Jane Graham, Justyna Gruszczyk, Leanne McLaughlin, Vukasin Nedeljkovic, Dr. Katherine Nolan, Dorone Paris, Kasia Zimnoch and Paweł Kleszczewski

Kuratorka: Monika Sapielak, Centre for Creative Practices


Będę prezentowała specjalną kompozycję zapachową 'Ogród'. 
'Ogród' został opracowany na podstawie zapachów, które podobno wydzielali święci, jak i na podstawie składników, które są wymienione w Biblii. Zapach, rozpylony w wizualnie czystej, pustej przestrzeni, stworzy inne, alternatywne miejsce kontemplacji.  Miejsce wizualnie czyste, z mniejszą liczbą odwiedzających. Miejsce, któremu nieobce jest piękno – piękno zapachu, który z założenia ma być niebiański. Miejsce, w którym każdy będzie mógł pobyć, a zapach go przeniknie, jak przenikał ludzi zapach starotestamentowej świątyni.
Współpraca: Piotr Kempski.
'Ogród' jest częścią projektu 'Przedwiośnie'. 


Więcej informacji o New Voices of Ireland tutaj.

Friday, 31 July 2015

Keep Both Feet on the Ground / Mocne stąpanie po ziemi

„In 1940, Georgia O’Keeffe bought Ghost Ranch in New Mexico. This is where she travelled for her annual respites from New York’s din, to take pictures and paint the animal remains that are scattered all over the dry red soil. In 1962, John Steinbeck was awarded the Nobel Prize in Literature. The very same year, accompanied by his dog, he embarked on a camper journey around the United States and took notes for his Travels with Charley. He tells of the USA from the perspective of its wilds, preceding Jean Baudrillard’s famous America by 36 years.
A long time has passed since Walter De Maria, Donald Judd, Nancy Holt, Roni Horn and other displaced land art artists began to perceive the desert as an experience that allowed them to reset their senses. Why do artists find explorations of the peripheries so captivating? What are our expectations of the landscape genre today?
We are in the future. All-powerful nature is a dream that slowly blurs into distance. Experiencing direct contact with the environment is only known from hearsay. After being manipulated and transformed, nature is being meticulously devised, created and controlled. First-hand experience of nature is an uncommon situation and it can occur under specified conditions in nature reserves. The exhibition "Keep Both Feet on the Ground' requires that the artists work on these circumstances, creating artificial imitations of nature. Their task is to conjure nature from scratch, so that it could be colonised again. The gallery becomes converted into a temporary lab, where the audience can experience the long-forgotten feeling of experiencing wilderness. Once again, nature has the appearance of a picturesque disaster that human beings want to defend themselves against by means of available knowledge and civilisational achievements".

Curator: Marta Lisok 

Special thanks to Malina Barcikowska, who helped this piece to materialise.(PL)

MOCNE STĄPANIE PO ZIEMI, BWA Katowice, 31 lipca - 6 września 20151
Otwarcie 31 lipca o 18.00
Od 24 września wystawę będzie można oglądać w Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie

Artyści: Alicja Boncel, Jakub Czyszczoń, Magdalena Franczak, Michał Gayer, Justyna Gruszczyk, Kornel Janczy, Weronika Kasprzyk, Magdalena Lazar, Krzysztof Maniak, Angelika Markul, Justyna Mędrala, Gizela Mickiewicz, Mateusz Sadowski, Michał Smandek, Magdalena Starska, Paweł Szeibel, Mikołaj Szpaczyński, Alex Urso, Bartosz Zaskórski.

Ja będę pokazywała konceptualną pracę 'ACAPULCO'.

„Georgia O’Keeffe w 1940 roku kupuje Ghost Ranch w Nowym Meksyku. Co roku ucieka od zgiełku Nowego Jorku, żeby fotografować i malować szczątki zwierząt, wypalone przez słońce, porozrzucane na czerwonej, spękanej ziemi. W 1962 roku John Steinbeck dostaje literacką Nagrodę Nobla, w tym samym roku przemierza Amerykę camperem w towarzystwie swojego psa i robi notatki do Podróży z Charleyem. Na 36 lat przed słynną Ameryką Jeana Baudrillarda pisze o USA przez pryzmat pustkowia. Od czasu, kiedy Walter De Maria, Donald Judd, Nancy Holt, Roni Horn i inni banici spod znaku land artu, upatrywali w doświadczeniu pustyni możliwości wyzerowania zmysłów, minęło sporo czasu. Co hipnotyzuje twórców w doświadczeniu podróży na peryferia? Czego oczekujemy od gatunku pejzażu dzisiaj?


Jest przyszłość. Marzenie o wszechpotężnej naturze zamazuje się i oddala. Doświadczenie przebywania na łonie przyrody znane jest już tylko z przekazów. Zmanipulowana i przekształcana natura jest drobiazgowo planowana, tworzona, kontrolowana. Kontakt z nią staje się sytuacją niecodzienną. Ma miejsce w ramach ściśle wyznaczonych reguł, w rezerwatach. W ramach wystawy „Mocne stąpanie po ziemi" artyści przepracowują ten stan, tworząc jej sztuczne odpowiedniki. Podejmują się wymyślania natury od nowa, żeby móc ponownie ją kolonizować. Galeria przybiera tym samym formę tymczasowego laboratorium, w którym odbiorcy mogą doświadczyć zapomnianego uczucia towarzyszącego kontaktom z dzikością. Natura, na powrót, jawi się jako malownicza katastrofa, przed którą człowiek chce się obronić za pomocą dostępnej mu wiedzy i osiągnięć cywilizacyjnych".

Kuratorka: Marta Lisok

Specjalne podziękowania dla Maliny Barcikowskiej, która pomogła się tej pracy zmaterializować.  

Thursday, 11 June 2015

ENCLOSURE

(Zjedź w dół do wersji polskiej)

Ephemeral drawing on the beach in Bray, Ireland.
Enclosure has a shape of non-existent rotunda from Gniezno, Poland.
The work is a part of PRELUDE.
Special thanks to Agnieszka Kwiecień and Krzysztof Siatka.
(PL)
Kształt nieistniejącej rotundy w Gnieźnie został narysowany na plaży w Bray, w Irlandii.
W momencie przypływu został zatopiony.
Praca jest częścią cyklu PRZEDWIOŚNIE.
Podziękowania dla Agnieszki Kwiecień i Krzysztofa Siatki.
 
 


Thursday, 21 May 2015

INVISIBLE CITIES / NIEWIDZIALNE MIASTA

Berlin

Bielefeld

Clermont-Ferrand

Torino

Trondheim

Vienna

Maastricht

Moscow

INVISIBLE CITIES, water on paper, 50x50 cm, cycle started in 2013, still growing.
NIEWIDZIALNE MIASTA, woda na papierze, 50x50 cm, cykl zaczęty w 2013, ciągle rośnie.

Wednesday, 29 April 2015

BLINK OF AN EYE / OKAMGNIENIE

(Scroll down for English)
(Zjedź w dół do wersji polskiej)


(IT)

Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, dal 24 Aprile a 5 Maggio 2015

Ho disegnato la pianta di una chiesa preromanica della Polonia nel prato come emblema di identità culturale degli immigrati. Ho usato dei piccoli sassi dipinti con il colore fosforescente.  Per un momento durante il crepuscolo, il disegno fa luce. 
Mi interesso di creare il disegno a due livelli; per presentare I  monumenti ai Polacchi e per diffondere la conoscenza di essi. Ma tutti non devono sapere da che cosa sono stata ispirata. Vorrei che le mie installazioni esprimessero strani fenomeni, come per esempio i cerchi nel grano.

(EN)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, from 24th  April to 5th May 2015

Using phosphorescent paint, I drew a plan of a non-existent Polish monument from the times of the Piast dynasty on a meadow.
The paint, neutral in colour throughout the day, for a very brief moment shines after dark. The phosphorescent substance competes for attention against the fading daylight on which it depends.
 (PL)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, od 24 kwietnia do 5 maja 2015

Używając kamyków pomalowanych fosforyzującą farbą, nakreśliłam na łące rzut nieistniejącego polskiego zabytku z czasów piastowskich.
Farba, mająca neutralny odcień w świetle dziennym, po zachodzie słońca krótko świeci. Jest widoczna tylko przez bardzo krótki czas, tuż po zmroku. Fosforescencyjna farba walczy o bycie zauważoną z ustępującym dziennym światłem, od którego jest zależna.
 

Chciałabym, żeby ta praca działała na dwóch poziomach: jako swoista promocja polskiej kultury, ale i jako dziwny fenomen, o którym przypadkowy odbiorca nie wie, czym właściwie jest, tak jak nie wiemy, o co chodzi w kręgach, które pojawiają się w zbożu. 

Tuesday, 28 April 2015

CATHEDRAL / KATEDRA

(Scroll down for English)
(Zjedź w dół do wersji polskiej)


(IT)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, dal 24 Aprile a 5 Maggio 2015
Ho construito l'abside laterale del primo duomo di Gniezno con delle scatole di cartone. 


Il primo duomo in Gniezno fu costruito circa nell’anno 1000. Una cattedrale sembra essere qualche cosa di permamente, ma il duomo di Gniezno è esistito meno di cinquanta anni. Fu rovinato nel 1038 da Bretislaus, il duce della Bohemia. Un’altra  cattedrale fu costruita centi anni dopo. Anche quest’ultima non esiste. Oggi, al  posto di essa c’è una chiesa gottica.
Vorrei costruire il duomo con delle scatole, perché il cartone è il simbolo dell’esistenza temporanea, del provvisorio, del trasloco, o anche di coloro che  rimangono senzatetto.

(EN)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, from 24th  April to 5th May 2015

I tried  to reconstruct the first cathedral in Gniezno from cardboard boxes and adhesive tape. I rebuilt a part of one of the apses of the cathedral. 


From the very onset of their existence, humans were nomadic animals. Even when they managed to settle down in one place, migration retained its ethos: of a pilgrim, a traveller-explorer, a political refugee. Today, the tradition of migration continues with tourism, economic migration, students renting flats and young people whose professional career has yet to become stable enough to allow settling down for good. Migration changes our perception of reality, enriching its image; and yet, it remains hard work, often quite unpleasant and costly. I decided to construct my cathedral from cardboard boxes – a symbol of the impossibility of finding your own place.
Although cathedrals are instinctively perceived as something permanent, capable of surviving throughout long centuries, the story of this first cathedral is brief. Demolished during the invasion led by Bretislaus I, Duke of Bohemia, it failed to survive to its one hundredth anniversary. Its contemporaries decided it made no sense to try to reconstruct the temple and raised a new one on its ruins. This new cathedral also did not survive to our times.


My favourite thing about this work is the impossibility of building a cathedral of boxes; it will be always incomplete. 

 (PL)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, od 24 kwietnia do 5 maja 2015

Podjęłam próbę wybudowania z kartonowych pudeł i taśmy klejącej pierwszej katedry gnieźnieńskiej. Udało mi się częściowo odbudować boczną absydę naturalnej wielkości - tylko tyle zmieściło się w galerii.


Od początku swojego istnienia człowiek był zwierzęciem wędrownym. Nawet wtedy, gdy udało mu się osiąść w jednym miejscu, przemieszczanie się miało swój etos: pielgrzyma, podróżnika – odkrywcy, lub politycznego emigranta. Dziś zjawisko przemieszczania się trwa nadal – dotyczy turystów, emigracji zarobkowej, wynajmujących mieszkania studentów czy młodych ludzi, których kariera zawodowa nie ustabilizowała się jeszcze na tyle, by zamieszkać gdzieś na stałe. Przemieszczanie się zmienia spojrzenie na rzeczywistość, wbogaca jej obraz, ale jednocześnie pozostaje ciężką pracą, często przykrą i dość kosztowną. Postanowiłam więc uczynić budulcem mojej katedry kartonowe pudło - symbol niemożliwości odnalezienia własnego miejsca.
Mimo że katedrę instynktownie postrzegamy jako coś trwałego, zdolnego do przetrwania przez szereg wieków, historia pierwszej katedry jest krótka. Zniszczona podczas najazdu Brzetysława, nie przetrwała nawet jednego stulecia. Ludzie ówcześni uznali jej odbudowę za bezsensowną, więc na jej gruzach zbudowano kolejną katedrę, która też już dziś nie istnieje.


Najbardziej podoba mi się w tej pracy to, że jest z góry skazana na porażkę; nie da się przecież odbudować katedry z pudeł. Zawsze będzie fragmentaryczna, niedokończona.

Monday, 27 April 2015

Arte&Ambiente Area Montalbano - Opening

(zjedź w dół do polskiej wersji)

Some photos from the opening of the exhibition Arte&Ambiente Area Montalbano, which opened 24th April at Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano.

Artists: Justyna Gruszczyk, Iago Eireos
Curators: Raul Dominquez, Alessandra Scappini
Cooperation: Spela Zidar


Justyna Gruszczyk, BLINK OF AN EYE, gallery in the background

Justyna Gruszczyk, CATHEDRAL

Iago Eireos, MEMORIA DEL PAESAGGIO AGGIUNTO

Artists and curators (from the left: Raul Dominquez, Iago Eireos, Justyna Gruszczyk, Alessandra Scappini)
Special thanks to curators, Raul and Alessandra, for their hard work, and to Iago, for being such a nice and helpful person. And, last but not least, to Spela Zidar - with my poor italian I wouldn't do it without her :)

(PL)

Kilka zdjęć otwartej niedawno wystawy Arte&Ambiente Area Montalbano, która odbywa się właśnie w galerii Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis w Carmignano.

Artyści: Justyna Gruszczyk, Iago Eireos
Kuratorzy:  Raul Dominquez, Alessandra Scappini
Współpraca: Spela ZidarSerdeczne podziękowania dla: kuratorów, Raula i Alessandry, za ich ciężką pracę; dla Iago, za to, że był taki miły i pomocny, a przede wszystkim, dla Speli, bo z moim włoskim bez niej w ogóle bym tego nie zrobiła.

Tuesday, 21 April 2015

Justyna Gruszczyk / Iago Eireos - Arte&Ambiente Area Montalbano

(scroll down for English)

(zjedź w dół do polskiej wersji)

(IT)

Justyna Gruszczyk / Iago Eireos - Arte&Ambiente Area Montalbano
Spazio d’Arte Alberto Moretti | Schema Polis
dal 24 aprile al 5 maggio 2015
Vernissage: 24 aprile 2015. ore 17.30
Via Borgo, 4 - 59015 Carmignano (Po)


Il Cantiere d’arte Alberto Moretti Galleria Schema di Carmignano che testimonia da tempo un lungo percorso storico nell’ambito delle arti contemporanee attraverso l’Archivio della stessa galleria e le iniziative promosse e realizzate fino ad oggi come “luogo” di esperienze artistiche contemporanee e nucleo propulsore di sperimentazioni creative, in collaborazione con l’Associazione culturale Sincresis di Empoli ha promosso un concorso nell’ambito di Arteincontemporanea2013 con il sostegno della Regione Toscana e i patrocini dei Comuni di Carmignano e di Empolil mirato a favorire gli scambi culturali ed i processi di integrazione e confronto fra stili, generazioni e genti, orientandosi verso le ricerche e le esperienze di giovani artisti under 35 che possono instaurare un legame interculturale con il nostro territorio esteso tra due province, Prato e Firenze. Coinvolge anche gli studenti di istituzioni dedite alla formazione come l’Accademia di Belle Arti di Firenze e la Libera Accademia di Belle Arti (LABA) della medesima città. .
L’intento è di valorizzare il lavoro creativo di artisti specialmente provenienti da altri paesi che possono instaurare un legame con il nostro territorio e suscitare riflessioni non solo sull’arte del nostro tempo, ma essenzialmente sulla cultura come terreno di scambio e condivisione di valori, sul vissuto quotidiano e sulla situazione socioculturale che stanno vivendo coloro che nei tempi della globalizzazione e del superamento di ogni barriera risiedono in un diverso contesto. Ne può scaturire così un dibattito sull’interculturalità, sull’integrazione, sulla mescolanza, sul nomadismo socioculturale e territoriale, permettendo un confronto basato sul dialogo, capace di favorire la discussione come un forum aperto su una serie di tematiche strettamente attuali e di affrontare una molteplicità di aspetti relativi alla comprensione della diversità nel rispetto dell’uguaglianza, che affonda nelle radici storiche di ambienti capaci di distinguersi anche per una politica diversa di vita e di lavoro in relazione alla cultura delle differenze.
Gli artisti selezionati sono Justyna Gruszczyk e Iago Eireos, due giovani che hanno presentato un workshop il 16 aprile presso L’Accademia di Belle arti di Firenze agli allievi dei docenti Marco Raffaele e Lia Surace Pantani mentre il 20 saranno presenti presso la LABA con gli allievi del docente Massimo Innocenti nel tentativo di coinvolgere gli studenti alla elaborazione di materiali utili alla mostra finale che si terrà presso lo Spazio Galleria Schema Polis il 24 aprile prossimo. Il recupero della memoria, il valore del vissuto, dell’identità in relazione al nomadismo proprio dei tempi odierni sono i temi fondanti del loro lavoro. Justyna attraverso il progetto Cathedral intende ricostruire l’edificio sacro di Gniezno, il primo duomo nato in Polonia nell’anno 1000 e distrutto meno di quaranta anni dopo. mirando a recuperare un luogo, anche se inesistente e utopico della comunità polacca migrante per il mondo. Diventerà un’installazione con le scatole di cartone, simbolo dell’esistenza temporanea, del provvisorio, del trasloco, di coloro che rimangono senzatetto, mentre la mappa sarà ricreata in modelli tridimensionali dagli allievi delle accademie e con sassi fosforescenti dall’artista negli spazi esterni all’associazione Schema Polis..
“Sono stata ispirata da due cose – sottolinea Justyna –la prima è l’architettura preromanica e romanica in Polonia, di cui oggi sussistono solo le fondamenta. La mia seconda ispirazione è l’emigrazione. La Polonia ha una tradizione di emigrazioni lunga e significativa. I Polacchi sono emigrati a causa delle guerre, del comunismo, dell’economia. Creo i disegni dei monumenti perduti della Polonia in tutta l’Europa. Scelgo i paesi dove i polacchi sono andati a vivere.
Iago attraverso il progetto Memoria del paesaggio aggiunto propone una ricostruzione di immaginari, esperienze e scenari possibili generando una mappatura aperta per la ricerca di un’identità attraverso lo studio del territori e un’installazione come appropriazione dello spazio. Nato dalle sinergie, dagli orientamenti e dalle conclusioni sviluppati nei progetti precedenti che ruotano intorno ai concetti di nomadismo, cartografia, mappa, abitudini, costumi, paesaggi, propone una “mappatura poetica” che non riguarda un luogo specifico e che documentano una memoria, ma non come mero recupero del passato..
“L’intenzione – precisa l’artista - è di trovare le mie radici nel collettivo e nel globale, articolando il contesto attraverso le connessioni multiple che sono presenti in ogni approccio alla memoria del paesaggio aggiunto. Dopo il mio approccio in vari punti in Europa e nei dintorni immediati, vedo la necessità di prendere distanza per lo stabilito. – Il progetto – rinvia ad un ambiente idilliaco e baluardo per spingere la mia ricerca non solo per le possibilità attraenti di conoscere ed esplorare altre realtà geografiche e culturali, ma anche per la ricchezza offerta nel condividere e moltiplicare il flusso creativo personale ed i molteplici processi di creazione tra le comunità di artisti”.
I progetti si ricollegano infatti all’analisi dell’ambiente storico geografico e sociale mirata al territorio del Montalbano ed al luogo specifico di vita e di lavoro dell’artista Alberto Moretti,che ha suggerito a Justyna ed a Iago, resenti in residenza presso i due spazi associazione, Sincresis e Schema Polis, il lavoro creativo come itinerario da svolgere fino all’apertura della mostra.

(EN)

Justyna Gruszczyk / Iago Eireos - Arte&Ambiente Area Montalbano
24 april - 5 may 2015
Opening reception: 24th April at 5.30 pm
Spazio d’Arte Alberto Moretti | Schema Polis
Via Borgo, 4 - 59015 Carmignano (Po)
Italy


The exhibition is a result of a competition and a short residency organised by Alessandra Scappini, founder of Associazione culturale Sincresis di Empoli, and Raul Dominguez, president of Spazio d’Arte Alberto Moretti | Schema Polis in Carmignano.
I will show CATHEDRAL and BLINK OF AN EYE, two works from my new cycle PRELUDE.

CATHEDRAL

In CATHEDRAL, I will attempt to reconstruct the first cathedral in Gniezno from cardboard boxes and adhesive tape. The cathedral, albeit smaller than the original, should be quite big, depending on the space and resources available.

From the very onset of their existence, humans were nomadic animals. Even when they managed to settle down in one place, migration retained its ethos: of a pilgrim, a traveller-explorer, a political refugee. Today, the tradition of migration continues with tourism, economic migration, students renting flats and young people whose professional career has yet to become stable enough to allow settling down for good. Migration changes our perception of reality, enriching its image; and yet, it remains hard work, often quite unpleasant and costly. I decided to construct my cathedral from cardboard boxes – a symbol of the impossibility of finding your own place.

Although cathedrals are instinctively perceived as something permanent, capable of surviving throughout long centuries, the story of this first cathedral is brief. Demolished during the invasion led by Bretislaus I, Duke of Bohemia, it failed to survive to its one hundredth anniversary. Its contemporaries decided it made no sense to try to reconstruct the temple and raised a new one on its ruins. This new cathedral also did not survive to our times.

BLINK OF AN EYE

An action performed in the city. Using fluorescent paint, I will draft a plan of a non-existent Polish monument from the times of the Piast dynasty in a garden or on a town square.

The paint, neutral in colour throughout the day, will, for a very brief moment, shine after dark. The fluorescent substance will compete for attention against the fading daylight on which it depends.

To learn more about PRELUDE, click here.

(PL)

Justyna Gruszczyk / Iago Eireos - Arte&Ambiente Area Montalbano
24 kwietnia - 5 maja 2015
Otwarcie: 24 kwietnia o 17.30
Spazio d’Arte Alberto Moretti | Schema Polis
Via Borgo, 4 - 59015 Carmignano (Po)
Włochy

Wystawa Arte&Ambiente Area Montalbano jest wynikiem konkursu dla młodych artystów, zorganizowanego przez Spazio d’Arte Alberto Moretti | Schema Polis, oraz stowarzyszenie kulturalne Sincresis z Empoli.
Prezentowane będą dwie prace z mojego najnowszego cyklu PRZEDWIOŚNIE:

KATEDRA

W KATEDRZE podejmę próbę wybudowania z kartonowych pudeł i taśmy klejącej pierwszej katedry gnieźnieńskiej, dość dużej, ale mniejszej od oryginału, w zależności od miejsca i możliwości.

Od początku swojego istnienia człowiek był zwierzęciem wędrownym. Nawet wtedy, gdy udało mu się osiąść w jednym miejscu, przemieszczanie się miało swój etos: pielgrzyma, podróżnika – odkrywcy, lub politycznego emigranta. Dziś zjawisko przemieszczania się trwa nadal – dotyczy turystów, emigracji zarobkowej, wynajmujących mieszkania studentów czy młodych ludzi, których kariera zawodowa nie ustabilizowała się jeszcze na tyle, by zamieszkać gdzieś na stałe. Przemieszczanie się zmienia spojrzenie na rzeczywistość, wbogaca jej obraz, ale jednocześnie pozostaje ciężką pracą, często przykrą i dość kosztowną. Postanowiłam więc uczynić budulcem mojej katedry kartonowe pudło - symbol niemożliwości odnalezienia własnego miejsca.

Mimo że katedrę instynktownie postrzegamy jako coś trwałego, zdolnego do przetrwania przez szereg wieków, historia pierwszej katedry jest krótka. Zniszczona podczas najazdu Brzetysława, nie przetrwała nawet jednego stulecia. Ludzie ówcześni uznali jej odbudowę za bezsensowną, więc na jej gruzach zbudowano kolejną katedrę, która też już dziś nie istnieje.

OKAMGNIENIE

Akcja w przestrzeni miejskiej polegająca na namalowaniu farbą fluorescencyjną w ogrodzie lub na miejskim placu rzutu nieistniejącego polskiego zabytku z czasów piastowskich.

Farba, mająca neutralny odcień w świetle dziennym, po zmroku, będzie krótko świecić. Będzie widoczna tylko przez bardzo krótki czas, tuż po zmroku. Fluorescencyjna farba będzie walczyć o bycie zauważoną z ustępującym dziennym światłem, od którego jest zależna.

W Polsce praca będzie nawiązywała do istniejącego w tym mieście/rejonie zabytku. Za granicą praca będzie polegała na zainfekowaniu przestrzeni miasta rzutem nieistniejącego zabytku z innego kraju, o którym nikt tam nie ma pojęcia.

Wiecej o PRZEDWIOŚNIU tutaj.

Thursday, 9 April 2015

SAVAGES / DZIKUSY

(Zjedź w dół do polskiej wersji)

After the long, long time of writing, and then even longer time of waiting, the most anticipated book of 2015 is finally available! English version is online, Polish version paper only. I don't have a hard copy yet, byt I have heard that it is gorgeous.

SAVAGES. NEW ART FROM SILESIA

Written by Marta Lisok

Featured artists:
Natalia Bażowska | Bartek Buczek | Alicja Boncel | Michał Gayer | Justyna Gruszczyk | Mateusz Hajman | Bartosz Kokosiński | Adam Laska | Daria Malicka | Dominik Ritszel | Michał Smandek | Paweł Szeibel | Szymon Szewczyk
Design: Daria Malicka

Gripping as a crime story, 'Savages' is the best book on Silesian art ever!
To read online or download click on the title.
Special thanks to Marta for undertaking this marvellous project, and to other artists for their company - this is what I enjoy the most about this book :)


(PL)
Po długich miesiącach oczekiwania, najbardziej upragniona książka 2015 roku jest wreszcie dostępna!

DZIKUSY. NOWA SZTUKA ZE ŚLĄSKA
Napisała: Marta Lisok

Przedstawieni artyści:
Natalia Bażowska | Bartek Buczek | Alicja Boncel | Michał Gayer | Justyna Gruszczyk | Mateusz Hajman | Bartosz Kokosiński | Adam Laska | Daria Malicka | Dominik Ritszel | Michał Smandek | Paweł Szeibel | Szymon Szewczyk
Zaprojektowała: Daria Malicka

Wciągające jak kryminał, "Dzikusy" są prawdopodobnie najlepszą książką o śląskiej sztuce, jaka kiedykolwiek wyszła. Wersja polska tylko na papierze - nie miałam jej jeszcze w ręku, ale słyszałam, że jest prześliczna. Do kupienia w księgarni ZŁA BUKA w Katowicach.
Specjalne podziękowania dla Marty Lisok za to, że się podjęła napisania jej, a także dla wszystkich artystów, którzy się w niej pojawili, za ich towarzystwo. Bo to jest to, co sobie w tej książce najbardziej cenię :)