Tuesday, 28 April 2015

CATHEDRAL / KATEDRA

(Scroll down for English)
(Zjedź w dół do wersji polskiej)


(IT)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, dal 24 Aprile a 5 Maggio 2015
Ho construito l'abside laterale del primo duomo di Gniezno con delle scatole di cartone. 


Il primo duomo in Gniezno fu costruito circa nell’anno 1000. Una cattedrale sembra essere qualche cosa di permamente, ma il duomo di Gniezno è esistito meno di cinquanta anni. Fu rovinato nel 1038 da Bretislaus, il duce della Bohemia. Un’altra  cattedrale fu costruita centi anni dopo. Anche quest’ultima non esiste. Oggi, al  posto di essa c’è una chiesa gottica.
Vorrei costruire il duomo con delle scatole, perché il cartone è il simbolo dell’esistenza temporanea, del provvisorio, del trasloco, o anche di coloro che  rimangono senzatetto.

(EN)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, from 24th  April to 5th May 2015

I tried  to reconstruct the first cathedral in Gniezno from cardboard boxes and adhesive tape. I rebuilt a part of one of the apses of the cathedral. 


From the very onset of their existence, humans were nomadic animals. Even when they managed to settle down in one place, migration retained its ethos: of a pilgrim, a traveller-explorer, a political refugee. Today, the tradition of migration continues with tourism, economic migration, students renting flats and young people whose professional career has yet to become stable enough to allow settling down for good. Migration changes our perception of reality, enriching its image; and yet, it remains hard work, often quite unpleasant and costly. I decided to construct my cathedral from cardboard boxes – a symbol of the impossibility of finding your own place.
Although cathedrals are instinctively perceived as something permanent, capable of surviving throughout long centuries, the story of this first cathedral is brief. Demolished during the invasion led by Bretislaus I, Duke of Bohemia, it failed to survive to its one hundredth anniversary. Its contemporaries decided it made no sense to try to reconstruct the temple and raised a new one on its ruins. This new cathedral also did not survive to our times.


My favourite thing about this work is the impossibility of building a cathedral of boxes; it will be always incomplete. 

 (PL)
Spazio d'arte Alberto Moretti / Schema Polis in Carmignano, od 24 kwietnia do 5 maja 2015

Podjęłam próbę wybudowania z kartonowych pudeł i taśmy klejącej pierwszej katedry gnieźnieńskiej. Udało mi się częściowo odbudować boczną absydę naturalnej wielkości - tylko tyle zmieściło się w galerii.


Od początku swojego istnienia człowiek był zwierzęciem wędrownym. Nawet wtedy, gdy udało mu się osiąść w jednym miejscu, przemieszczanie się miało swój etos: pielgrzyma, podróżnika – odkrywcy, lub politycznego emigranta. Dziś zjawisko przemieszczania się trwa nadal – dotyczy turystów, emigracji zarobkowej, wynajmujących mieszkania studentów czy młodych ludzi, których kariera zawodowa nie ustabilizowała się jeszcze na tyle, by zamieszkać gdzieś na stałe. Przemieszczanie się zmienia spojrzenie na rzeczywistość, wbogaca jej obraz, ale jednocześnie pozostaje ciężką pracą, często przykrą i dość kosztowną. Postanowiłam więc uczynić budulcem mojej katedry kartonowe pudło - symbol niemożliwości odnalezienia własnego miejsca.
Mimo że katedrę instynktownie postrzegamy jako coś trwałego, zdolnego do przetrwania przez szereg wieków, historia pierwszej katedry jest krótka. Zniszczona podczas najazdu Brzetysława, nie przetrwała nawet jednego stulecia. Ludzie ówcześni uznali jej odbudowę za bezsensowną, więc na jej gruzach zbudowano kolejną katedrę, która też już dziś nie istnieje.


Najbardziej podoba mi się w tej pracy to, że jest z góry skazana na porażkę; nie da się przecież odbudować katedry z pudeł. Zawsze będzie fragmentaryczna, niedokończona.